ข้อมูลสพป.พิษณุโลก เขต 2
จำนวนครู

1,296 คน

จำนวนนักเรียน 10 มิ.ย. 2556 - 2560
จำนวนนักเรียน/ประชากรวัยเรียน
ผล NT ป.3 ปี 2559
ผล O-NET ป.6 ปี 2559
ผล O-NET ม.3 ปี 2559
ผล NT ป.3 ปี 2559
ทักษะด้าน ระดับเขต ระดับประเทศ
ภาษา 48.54 51.00
คำนวณ 35.30 36.99
เหตุผล 50.61 53.38
เฉลี่ย 44.03 47.13
ผล NT ป.3 ย้อนหลัง
วิชา ปี2559 ปี2558 ผลต่าง
ภาษา 48.54 49.39 - 0.85
คำนวณ 35.3 42.62 - 7.32
เหตุผล 50.61 51.85 - 1.24
ผล O-Net ป.6 ปี 2559
วิชา ระดับเขต ระดับประเทศ
ภาษาไทย 52.87 52.98
คณิตศาสตร์ 38.22 40.47
วิทยาศาสตร์ 40.48 41.22
ภาษาอังกฤษ 29.85 34.59
สังคมศึกษา 44.28 46.68
ผล O-Net ป.6 ย้อนหลัง
วิชา ปี2559 ปี2558 ผลต่าง
ภาษาไทย 52.87 48.84 + 4.03
คณิตศาสตร์ 38.22 42.26 - 4.04
วิทยาศาสตร์ 40.48 41.63 - 1.15
ภาษาอังกฤษ 29.85 35.42 - 5.57
สังคมศึกษา 44.28 47.68 - 3.4
ผล O-Net ม.3 ปี 2559
วิชา ระดับเขต ระดับประเทศ
ภาษาไทย 45.97 46.36
คณิตศาสตร์ 26.27 29.31
วิทยาศาสตร์ 33.43 34.99
ภาษาอังกฤษ 28.13 31.8
สังคมศึกษา 47.58 49
ผล O-Net ม.3 ย้อนหลัง
วิชา ปี2559 ปี2558 ผลต่าง
ภาษาไทย 45.97 41.78 + 4.19
คณิตศาสตร์ 26.27 28.59 - 2.32
วิทยาศาสตร์ 33.43 34.36 - 0.93
ภาษาอังกฤษ 28.13 27.08 + 1.05
สังคมศึกษา 47.58 44.23 + 3.35