จำนวนห้องเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2

ชั้น จำนวน (ห้อง)
อนุบาล 1 160
อนุบาล 2 158
รวมก่อนประถมฯ 318
ประถมศึกษาปีที่ 1 166
ประถมศึกษาปีที่ 2 159
ประถมศึกษาปีที่ 3 160
ประถมศึกษาปีที่ 4 152
ประถมศึกษาปีที่ 5 159
ประถมศึกษาปีที่ 6 166
รวมประถมฯ 962
มัธยมศึกษาปีที่ 1 85
มัธยมศึกษาปีที่ 2 86
มัธยมศึกษาปีที่ 3 83
รวมมัธยมฯต้น 254
รวมทั้งหมด 1,534