นักเรียนจบ ม.3 ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ

ประเภท จำนวน (คน)
นักเรียนจบทั้งหมด 875
ศึกษาต่อ 821
ไม่ศึกษาต่อ 54
ประเภท จำนวน (คน)
ศึกษาต่อทั้งหมด 821
สายสามัญ 485
สายอาชีวะ 284
สถาบันอื่นๆ 52
ประเภท จำนวน (คน)
ไม่ศึกษาต่อทั้งหมด 54
ประกอบอาชีพ 43
ไม่ประกอบอาชีพ 2
บวชในศาสนา 1
อื่นๆ 8