ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ทักษะด้าน คะแนน(เฉลี่ย)
ภาษา 48.54
คำนวณ 35.30
เหตุผล 50.61