จำนวนนักเรียนด้อยโอกาสในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2

ประเภท จำนวน (คน)
เด็กยากจน 13,965
กำพร้า 15
เด็กที่ถูกทำร้ายทารุณ 1
เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด 0
ถูกบังคับให้ขายแรงงาน 91
อยู่ในธุรกิจบริการทางเพศ 0
ถูกทอดทิ้ง 1
อยู่ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก 0
เร่ร่อน 0
ได้รับผลกระทบจากเอดส์ 0
ชนกลุ่มน้อย 1
ทำงานรับผิดชอบตนเองและครอบครัว 0
อื่นๆ 0
รวมทั้งหมด 14,074
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 20,234