ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิชา คะแนน
ภาษาไทย 45.97
คณิตศาสตร์ 26.67
วิทยาศาสตร์ 33.43
สังคมศึกษา 47.58
ภาษาอังกฤษ 28.13

เปรียบเทียบผลสอบ

วิชา ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ผลต่าง
ภาษาไทย 45.97 41.78 + 4.19
คณิตศาสตร์ 26.67 28.59 - 1.92
วิทยาศาสตร์ 33.43 34.36 - 0.93
ภาษาอังกฤษ 28.13 27.08 + 1.05
สังคมศึกษา 47.58 44.23 + 3.35