ผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาษาไทย 52.87
คณิตศาสตร์ 38.22
วิทยาศาสตร์ 40.48
สังคมศึกษา 44.28
ภาษาอังกฤษ 29.85

เปรียบเทียบผลสอบ

วิชา ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2559 ผลต่าง
ภาษาไทย 52.87 41.78 + 11.09
คณิตศาสตร์ 38.22 28.59 + 9.63
วิทยาศาสตร์ 40.48 34.36 + 6.12
ภาษาอังกฤษ 29.85 27.08 + 2.77
สังคมศึกษา 44.28 44.23 + 0.050000000000004