นักเรียนออกกลางคัน

ประเภท จำนวน (คน)
ทั้งหมด 8
ฐานะยากจน 3
มีปัญหาครอบครัว 0
สมรส 1
มีปัญหาในการปรับตัว 0
ต้องคดี/ถูกจับ 0
เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 0
อพยพตามผู้ปกครอง 4
หาเลี้ยงครอบครัว 0
กรณีอื่นๆ 0