จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติ จำนวน (คน)
นักเรียนทั้งหมด 20,234
ไทย 20,189
พม่า 18
กัมพูชา 16
เกาหลีใต้ 0
ลาว 5
ฟิลิปปิน 1
อินโดนีเซีย 1
อื่นๆ 3