จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา

ศาสนา จำนวน (คน)
นักเรียนทั้งหมด 20,234
พุทธ 20,185
คริสต์ 5
อิสลาม 42
อื่นๆ 2