จำนวนห้องเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2

ชั้น จำนวน (ห้อง)
อนุบาล 1 20
อนุบาล 2 134
อนุบาล 3 138
รวมก่อนประถมฯ 292
ประถมศึกษาปีที่ 1 138
ประถมศึกษาปีที่ 2 136
ประถมศึกษาปีที่ 3 138
ประถมศึกษาปีที่ 4 138
ประถมศึกษาปีที่ 5 136
ประถมศึกษาปีที่ 6 137
รวมประถมฯ 823
มัธยมศึกษาปีที่ 1 60
มัธยมศึกษาปีที่ 2 58
มัธยมศึกษาปีที่ 3 57
รวมมัธยมฯต้น 175
รวมทั้งหมด 1,290