จำนวนโรงเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2

โรงเรียน จำนวน (โรง)
โรงเรียนทั้งหมด 132
โรงเรียนหลัก 1
- โรงเรียนบ้านคลองเป็ด (เรียนรวม) โรงเรียนวัดทางลัด

จำนวนโรงเรียนจำแนกตามขนาดโรงเรียน 7 ขนาด

ขนาดโรงเรียน จำนวน (โรง)
#1 ( 1 - 120 คน ) 70
#2 ( 121 - 200 คน ) 32
#3 ( 201 - 300 คน ) 19
#4 ( 301 - 499 คน ) 9
#5 ( 500 - 1,499 คน ) 1
#6 ( 1,500 - 2,499 คน ) 1
#7 ( > =2500 คน ) 0
รวม 132