จำนวนนักเรียนในสังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2

ชั้น จำนวน (คน)
อนุบาล 1 178
อนุบาล 2 1,982
อนุบาล 3 2,054
รวมก่อนประถมฯ 4,214
ประถมศึกษาปีที่ 1 2,039
ประถมศึกษาปีที่ 2 2,029
ประถมศึกษาปีที่ 3 2,074
ประถมศึกษาปีที่ 4 2,112
ประถมศึกษาปีที่ 5 2,115
ประถมศึกษาปีที่ 6 2,116
รวมประถมฯ 12,485
มัธยมศึกษาปีที่ 1 1,302
มัธยมศึกษาปีที่ 2 1,146
มัธยมศึกษาปีที่ 3 1,087
รวมมัธยมฯต้น 3,535
รวมทั้งหมด 20,234